Paviljoen 0493-34 18 48 info@tcliessel.nl

Lidmaatschap

Ledenadministratie

Deze administratie wordt geheel verzorgd door penningmeester Robert van Someren. Gelet op de beschikbaarheid over drie banen met verlichting is ledenwerving een belangrijk aandachtspunt voor onze vereniging.
Leden kunnen zijn:
a: Inwoners van het kerkdorp Liessel,
b: Inwoners uit andere plaatsen.
Dit ter beoordeling van het bestuur. Deze personen kunnen lid worden voor telkens één verenigingsjaar.
Aanmelding van nieuwe leden bij Robert van Someren, (ledenadministratie@tcliessel.nl).
Ga naar:   lidmaatschap   lid worden.

Afmelding:
Iedereen wordt geacht weer voor een jaar lid te zijn indien hij/zij niet vóór 1 januari het lidmaatschap heeft opgezegd bij de penningmeester.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
NB: Leden worden vriendelijk verzocht eventuele adreswijzigingen digitaal aan te passen op de KNLTB clubapp.
Mocht dit niet lukken neem dan contact op met de penning meester.

Contributie

Per 1 januari 2022 is de contributie als volgt:

Seniorlid € 120,00
Juniorlid* € 60,00
Jeugdplan: € 190,00
Gezinsabonnement € 300,00
Studententarief ** (17-21 jaar) € 85,00
Senior vakantielid*** € 40,00
Junior vakantielid*** € 25,00
Donateur/rustend lid € 20,00
Competitiebijdr. KNLTB seniorlid € 110,00 per team

*Juniorlid is diegene die op 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 17 jaar oud is.
**Student is diegene die per 1 januari al 17 jaar is en nog geen 21 jaar.

***Vakantieleden hebben toegang tot de banen tijdens de zomervakantieperiode zoals deze geldt voor het voortgezet onderwijs.

 

Daarnaast kennen wij nog dagkaarten die te gebruiken zijn als familieleden of vrienden een keertje mee willen tennissen.
Deze kaarten zijn alleen op de aangegeven dag geldig en de gebruikers hiervan hebben op die dag dezelfde rechten en plichten als onze leden.
Een dagkaart kost: € 3,00 per persoon en wordt maximaal 3x aan dezelfde persoon verstrekt. Deze dagkaart kan worden aangevraagd via ledenadministratie@tcliessel.nl

 

Nieuwe leden die zich aanmelden voor 1 juli betalen het volledige jaar contributie. Na 1 juli is bij aanmelding slechts de helft van de jaarcontributie verschuldigd.

Bij aanmelding wordt aan de leden een machtiging gevraagd voor het automatisch incasseren van de contributie en eventueel andere bijdragen, waarbij de mogelijkheid bestaat de contributie in twee termijnen af te laten schrijven. De eerste termijn zal omstreeks februari worden geïncasseerd; de tweede termijn rond juni. In andere gevallen dienen de verschuldigde bedragen in een keer te worden voldaan.

 

De bijdrage voor deelname aan de door de KNLTB georganiseerde competitie bedraagt € 110,00 per team. De bijdrage voor de juniorencompetitie is onderdeel van de bijdrage van het jeugdplan (vanaf 1 januari 2018).

 

De seniorleden die hebben aangegeven beslist geen kantinedienst te willen draaien betalen een bijdrage van € 50,00.

 

KNLTB-PASJE

Bij het gebruik van de tennisbanen is een KNLTB-pasje verplicht.
Er zal zo spoedig mogelijk een pasje worden verstrekt na ontvangst van de contributiebetaling of na afgeven van een incassomachtiging. Bij verlies van het KNLTB-pasje kan tegen betaling van € 5,00 een duplicaatpasje worden aangevraagd bij de penningmeester.