Algemeen 
Route 
Baanreglement 
Aanleg nieuwe banen 2018 


Baanreglement

1.  Dit reglement is van toepassing op iedereen die zich op het tennispark van tennisvereniging TC Liessel bevindt. Toegang tot de banen hebben uitsluitend leden van de tennisvereniging met een geldig ledenpasje of dagpasje. Leden van het bestuur hebben het recht personen welke door hun gedrag daar aanleiding toe geven de
toegang tot het tennispark te ontzeggen. Honden worden niet toegelaten in de kantine. Buiten de kantine dienen ze aangelijnd te zijn. Bij overlast is de eigenaar verplicht de hond van het park te verwijderen.
2. Juniorleden, die op de middelbare school zitten, hebben tot 20.30 uur dezelfde rechten om te spelen als senioren. Op woensdagmiddag hebben zij voorrang tot 19.00 uur. Onder juniorleden worden verstaan zij die op 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 17 jaar oud zijn. Senioren mogen dan alleen spelen wanneer er geen junioren gebruik maken van de banen. Senioren hebben na 20.30 uur voorrang. Junioren dienen dan uit zichzelf de baan te verlaten. Op zon en feestdagen hebben de junioren dezelfde rechten als senioren.
3. Niet gespeeld kan worden op de uren dat er training, competitie of toernooi gehouden wordt, op de daarvoor aangewezen banen. Trainingstijden, competitie en toernooidata worden door het bestuur op het mededelingenbord in het paviljoen
bekend gemaakt.
4. Afhangen van een baan en speeltijden.
Nabij de banen is een afhangbord aanwezig, waarop de aanvangstijden per baan zijn aangegeven. Afhangen voor een bepaald tijdstip kan uitsluitend geschieden door het ledenpasje op het bord te plaatsen op de gewenste tijd.
Reservering van de baan vooraf is niet toegestaan. Voorwaarde voor het afhangen is dat alle spe(e)l(st)ers aanwezig zijn. Voorts geldt dat er bij voldoende animo op geen enkele baan begonnen mag worden met enkelspel. Uitzondering: Op baan 3 mag men voor 19.00 uur wel enkel spelen. Baan 3 is de baan welke het dichtst bij de oefenmuur is gelegen. Bij einde speeltijd moet de baan gereed zijn voor het volgende spel.
5. Als er meer tennisgegadigden zijn dan beschikbare banen, hebben leden welke die dag nog niet hebben gespeeld voorrang op diegenen die reeds gespeeld hebben.
6. Ieder speelt met eigen tennisballen. Deze dienen gemerkt te zijn. Het is verboden om op eigen gelegenheid de tuinen van de omliggende woningen te betreden om overgeslagen ballen te halen. Deze worden door een door het bestuur aangewezen
persoon regelmatig opgehaald.
7. Bij gebruik van de banen is tenniskleding verplicht! Dit geldt voor blouse/shirt, jurkje/short/ broek; sokken en tennisschoenen. Onder tenniskleding wordt begrepen alles wat er in een sportzaak als tenniskleding te koop is.
8. In het algemeen dient gesteld te worden dat onder de spelers en speelsters een goede verstandhouding dient te bestaan. Dit kan worden bevorderd door beleefdheid, sportiviteit en correct optreden. Wel op- maar geen aanmerkingen maken over de capaciteiten van anderen. Dit laatste geldt eveneens voor de toeschouwers en overige aanwezigen op het park.Door zich te houden aan dit reglement draagt men bij aan een goede verstandhouding en voorkomt men onnodige problemen. Kinderen en volwassenen, die niet tennissen, mogen niet op de baan komen en zorgen buiten de banen voor zo min mogelijk overlast voor de spelers en speelsters op de banen.
9. Baan.
Voor de toegang tot de banen dient men gebruik te maken van de daarvoor aangelegde paden. Het bespelen van de banen is enkel toegestaan met tennisschoenen. Het is in het belang van allen dat de baan in een zo goed mogelijk staat blijft. Derhalve gelden de navolgende verplichtingen:
De aanwijzingen van de baancommissie moeten ten allen tijde opgevolgd worden.
Zie ook hoofdstuk: baanonderhoud
10. Kantine.
Het paviljoen dient schoon te blijven. Dit kunnen we bereiken door: alle rommel en afval in de daarvoor bestemde bakken te gooien. Lege drinkflessen te plaatsen in de daarvoor bestemde kratten. Geen kleding, tassen en rackets laten rondslingeren doch op te bergen op de daarvoor bestemde plaatsen.
Bij het verlaten van de baan gelieve men alvorens het terras te betreden de schoenen te ontdoen van de losse gravel. Eenieder is verplicht de aanwijzingen van het bestuur resp. de kantinecommissie omtrent het gebruik, beheer en exploitatie van de kantine op te volgen.
SLUITING!! Een uur na afloop van de laatste wedstrijdactiviteiten.
11. Parkeren.
Het parkeren van autos, fietsen en bromfietsen dient te geschieden op de daarvoor bestemde plaatsen en wel zodanig dat eenieder het paviljoen ongehinderd kan betreden resp. verlaten. Bij overbezetting van het parkeerterrein dient men zoveel mogelijk aan dezelfde zijde van de Molenweg (zijde tennispaviljoen ) te parkeren opdat het overige verkeer hiervan geen hinder ondervindt.
12. Elk lid dient regelmatig het mededelingenbord te lezen, zodat aanwijzingen, veranderingen en mededelingen bij iedereen bekend zijn. Ieder lid is aansprakelijk voor de schade, die hij/zij aanricht en/of waarvoor hij/zij verantwoordelijk is.
13. Ieder lid ontvangt dit reglement en wordt geacht dit te kennen. Een exemplaar van dit reglement zal op een voor iedereen toegankelijke en zichtbare plaats op het paviljoen worden opgehangen.
14. Er mogen geen handelingen worden verricht die in strijd zijn met dit reglement. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering van de vereniging T.C. Liessel, gevestigd te Liessel, gemeente Deurne, op 28 november 1988 en aangepast aan de nieuwe French Court banen in januari 2005.

 

Geen nieuws artikelen gevonden.

meer nieuws...