Welkom op tcliessel.nl 
Organisatie 
Lidmaatschap 
Info voor nieuwe leden 
Route naar TCLiessel 
Buienradar 
AED herhaling 
Jaarvergadering 
Huishoudelijk reglement 
Sponsoren 


Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN T.C. Liessel

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DER LEDEN

Artikel 1.

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan de clubregels en aan de schriftelijke en/of mondelinge aanwijzingen van het Bestuur en leden Technische Commissie.

De clubregels zijn uniform en geconformeerd aan de regels van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (K.N.L.T.B.).

De clubregels zijn openbaar gemaakt op de website: www.tcliessel.nl

Artikel 2.

De personen die lid willen worden van de TC Liessel dienen een inschrijfformulier in te vullen en samen met een recente pasfoto of digitale foto in te leveren bij de ledenadministratie. Op het inschrijfformulier dient te worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en –datum. De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De vereniging kan de adresgegevens binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en tevens verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid. 

Artikel 3.

De leden zijn verplicht adreswijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven aan de ledenadministratie.

Artikel 4.

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en commissievergaderingen), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.

Artikel 5.

De TC Liessel  onderscheidt vijf categorieën leden :

1.            Senioren, leden die op 1 januari van het verenigingsjaar de 21-jarige leeftijd bereikt hebben.

2.            Jeugd, leden die op 1 januari van het verenigingsjaar de 17-jarige leeftijd nog niet bereikt hebben.

3.            Studentenleden, leden die op 1 januari de leeftijd van 17 al bereikt hebben, maar nog niet de leeftijd van 21 jaar.

4.            Ondersteunende, leden die in zijn geheel geen gebruik wensen te maken van de faciliteiten die beschikbaar worden gesteld om de tennissport te beoefenen.

5.            Ereleden, leden die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden.

 

Gezinsabonnement

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid van een gezinsabonnement. Dit abonnement is van toepassing voor beide ouders en de kinderen die per 1 januari van het betreffende kalenderjaar de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt. Het is niet van belang of de kinderen uitwonend of thuiswonend zijn.

Artikel 6.

1.            De inschrijfgelden en contributies worden ieder jaar door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

2.            De contributies dienen bij automatische incasso voor 1 maart van het betreffende jaar te zijn voldaan.

3.            Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient te geschieden voor 1 december van het jaar voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar. Dit dient schriftelijk of per afmeldingsformulier (internet) aan de ledenadministratie kenbaar gemaakt te worden.

4.            Alleen een contributieverhoging die op de algemene ledenvergadering bekend wordt gemaakt, geeft recht op opzegging binnen 1 maand na aankondiging. De opzegging dient wel voor 1 maart te geschieden.

Artikel 7.

Indien de contributie op 1 maart van het verenigingsjaar nog niet is ontvangen, kan door het bestuur een boete van € 25,- worden opgelegd, welk bedrag gelijktijdig met de verschuldigde contributie dient te worden voldaan. Indien de contributie op 1 mei van het verenigingsjaar nog niet is ontvangen, kan door het bestuur worden besloten om het lid te royeren.

Het bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling hebben voldaan, éénmaal een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien.

Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de met de incasso verbonden kosten verschuldigd.

VERGADERINGEN

Artikel 8.

Kandidaatstelling voor een door de algemene ledenvergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door tien senior- en/of ereleden. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur heeft onderzocht, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.  Juniorleden kunnen vertegenwoordigd worden dor de ouders.

Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene ledenvergadering.


 

Artikel 9.

Een besluit of benoeming door de algemene ledenvergadering niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt van de vergadering, is ongeldig. Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen of een zodanig benoemde is verkozen met minstens 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen (blanco stemmen niet inbegrepen) en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding van de vereniging.

Artikel 10.

De agenda van de algemene ledenvergadering bevat, behalve de uit de statuten of voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste 7 dagen voor verzending van de uitnodigingen door tenminste 10 leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegde daarin wensen op te nemen.

Artikel 11.

Alle op de agenda van de vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld.

COMMISSIES

Artikel 12.

De algemene vergadering kan een of meer commissies benoemen, met algemene of bijzonder opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven altijd verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies, met uitzondering van de kascontrolecommissie, kunnen altijd door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen een of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 13.

De kascontrolecommissie, bestaande uit ten minste twee leden ,wordt bij haar benoeming telkens geldend voor een jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid, zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene ledenvergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting gehad heeft.

BESLUITVORMINGEN

Artikel 14.

Verlangt een,in de algemene ledenvergadering aan de orde gesteld voorstel, geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien, in geval van een verkiezing , meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 15.

Het stemmen over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat van de stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

BESTUUR

Artikel 16.

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te alle tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft een stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gevolmachtigde worden uitgevoerd. Bestuursleden treden af volgens een op te maken rooster; waarbij de volgorde zoveel mogelijke wordt bepaald naar die van toetreding. Uiteraard zijn ze in de mogelijkheid om zich weer herkiesbaar te stellen.

Artikel 17.

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene ledenvergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar.

Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door een of meer door het bestuur uit haar midden gekozen leden.

Blijvende ontstentenis van een of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

VOORZITTER

Artikel 18

1.            De voorzitter draagt zorg voor de goede gang van zaken in de TC Liessel  voor het nakomen van de statuten, het huishoudelijk reglement en andere reglementen en bepalingen.

2.            Hij leidt de algemene vergadering en de bestuursvergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast. Hij heeft het recht de discussies te sluiten wanneer hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht, maar hij is verplicht ze weer te openen zo de          vergadering in meerderheid dat verlangt.

3.            Hij is bij elke officiële vertegenwoordiging van de TC Liessel en voor perscontacten de woordvoerder van het bestuur, tenzij deze taak expliciet aan een ander bestuurslid is opgedragen.

4.            Hij ziet toe op een juist beheer der geldmiddelen, een nauwkeurige verenigingsadministratie en een goede correspondentie.

SECRETARIS

Artikel 19.

De secretaris is verantwoordelijk voor de verenigingsadministratie.

Hij/Zij houdt notulen van de vereniging, voert de briefwisseling, heeft het beheer over het archief en is verplicht van alle uitgaande stukken een kopie te bewaren. Hij/Zij maakt het jaarverslag, welk verslag de goedkeuring van het bestuur behoeft.

PENNINGMEESTER

Artikel 20.

1.       De penningmeester beheert volgens goed koopmansgebruik de gelden van de TC  Liessel

2.       Uitgaven boven de € 2.000,- behoeven mede de machtiging van de voorzitter. Hij is gehouden de gelden zoveel mogelijk op giro- of bankrekeningen te beheren.

3.       Hij maakt een financieel verslag van het afgelopen verenigingsjaar, dat ter goedkeuring aan het bestuur wordt voorgelegd.

4.       Hij stelt de begroting op.

5.       Bij zijn tussentijds aftreden dient hij de geldmiddelen en bescheiden binnen veertien dagen  
aan de commissie als bedoeld in artikel 13 van dit reglement te overhandigen. Deze commissie stelt een controle in en rapporteert daarover aan het bestuur.

Artikel 21.

De in artikel 21 lid 2 van dit reglement genoemde bevoegdheid geldt tot een bedrag ad. € 20.000,-zonder dat voorafgaande toestemming van de algemene ledenvergadering is vereist .

Artikel 22.

Schade aan de vereniging of haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid kan door het bestuur of geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR

Artikel 23.

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

a.                   namen en adressen van de in artikel 4 van dit reglement bedoelde personen;

b.                   presentielijsten en notulen van alle algemene ledenvergaderingen en vergaderingen van het bestuur;

c.                   de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welk gebruik korter dan een jaar zal gaan duren, hoeven daarin niet te worden overgenomen.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 24.

Door zijn toetreden tot de TC Liessel verklaart ieder lid zich te zullen houden aan de statuten, het huishoudelijk reglement en alle andere reglementen en bepalingen, alsmede de wijzigingen en/of aanvullingen die daaraan zullen worden aangebracht.

Artikel 25.

Het bestuur is belast met het uitleggen van de statuten, het huishoudelijk reglement en de overige reglementen en bepalingen. Haar visie is doorslaggevend.

Artikel 26.

Het bestuur beslist in alle gevallen waarin de statuten en/of reglementen niet voorzien. Maatregelen van het bestuur, die een permanent karakter dragen, zijn achteraf onderworpen aan de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

Artikel 27.

Het bestuur is bevoegd wedstrijd- en andere reglementen samen te stellen of te doen samenstellen. Het gaat hier om wedstrijdreglementen van wedstrijden en/of toernooien die niet onder de reglementen van de K.N.L.T.B. vallen.

Artikel 28.

Wijzigingen of aanvullingen van dit reglement worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Artikel 29.

Alle leden dienen het huishoudelijk reglement te raadplegen.

Artikel 30.

Dit huishoudelijk reglement ligt ter inzage bij alle bestuursleden en is te vinden op de website.

Artikel 32.

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 16 januari 2017

Geen nieuws artikelen gevonden.

meer nieuws...